پاکت های عمومی تحریر 80 گرم

نوع چاپ قیمت ابعاد اندازه قیمت تحویل در روز کاری
12 1 2 3 4 5
456 11 22 33 44 55
asdad asdasd asd asd asd asd

213

345123 14123
5345 345345 123
345123 345g 123