لیتوگرافی

عنوان ابعاد زینک از چاپخانه زینک از مشتری
زینک GTO 400*510 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید
زینک GTO 459*525 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید
زینک 2 ورقی 605*745 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید
زینک 4/5 ورقی 795*1050 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید
زینک 4/5 ورقی 795*1060 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید

چاپ

ابعاد چاپ (چاپ یکرو) تیراژ 1000 دور تیراژ 2000 دور تیراژ 2000 دور تیراژ 3000 دور تیراژ 4000 دور تیراژ 5000 دور
تک رنگ 2 ورقی تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دو رنگ 2 ورقی تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سه رنگ 2 ورقی تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ 2 ورقی تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ و طلا / نقره دو ورقی تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ ابعاد100*70 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ ابعاد 106*75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
پنج رنگ ابعاد 100*70 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
پنج رنگ ابعاد 106*75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شش رنگ ابعاد100*70 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ و طلا / نقره 100*70 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
چهار رنگ و طلا / نقره 106*75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

صحافی چسب گرم

تعداد فرم تیراژ نوع کاغذ/گلاسه قطع کار نوع صحافی قیمت
کمتر از 10 فرم 1000 تحریر پالتویی/خشتی/رقعی/وزیری ته چسب گرم تماس بگیرید
کمتر از 10 فرم 1000 تحریر رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
کمتر از 10 فرم 1000 تحریر لب برگردان ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 تحریر پالتویی/خشتی/رقعی/وزیری ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 تحریر رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 تحریر رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
کمتر از 10 فرم 1000 گلاسه پالتویی/خشتی/رقعی/وزیری ته چسب گرم تماس بگیرید
کمتر از 10 فرم 1000 گلاسه رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
کمتر از 10 فرم 1000 گلاسه رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 گلاسه پالتویی/خشتی/رقعی/وزیری ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 گلاسه رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید
بیشتر از 10 فرم 1000 گلاسه رحلی/بیاضی ته چسب گرم تماس بگیرید